Az Ír Köztársaság kikiáltása

Dublin, 1916. április 24.

Az Ír Köztársaság ideiglenes kormánya az ír néphez:

„Írország nemzeti lobogója alá hívja gyermekeit!"Írország fiai és lányai! Isten és a letűnt generációk nevében, amelyektől Írország a nemzeti tudat ősi hagyományát örökli, Írország most általunk hívja nemzeti zászlaja alá minden gyermekét, hogy szabadságát elnyerje. Miután titkos forradalmi szervezete, az Ír Köztársasági Testvériség kiképezte embereit, és nyílt katonai szervezetei, az Ír Önkéntesek és az Ír Köztársasági Hadsereg megedzette fegyelmüket, s miután oly sokáig várt türelmesen az alkalomra, hogy a színre lépjen – [Írország] most megragadja a pillanatot, és Amerikába szakadt gyermekeire, valamint vitéz európai szövetségeseire, de mindenekelőtt a saját erejére támaszkodva, előlép a győzelem biztos tudatában.

Ezennel kinyilvánítjuk az írek jogát Írországhoz, és a korlátlan hatalomhoz Írország sorsának irányításában, mely jogunk szuverén és elvitathatatlan. Bitorolja bár e jogot mégoly régtől is idegen nép és idegen kormány, el nem törölhette azt, és soha meg nem szüntetheti, csakis az ír nép teljes kiirtásával. Az előttünk járó generációk mindegyike kinyilvánította jogát a nemzeti szabadsághoz és függetlenséghez. Az elmúlt háromszáz évben hat ízben fegyverrel is felkeltek eleink e jogokért. Ezen alapvető jogra hivatkozva most újfent fegyverrel állunk a világ színe elé, hogy kikiáltsuk az Ír Köztársaságot mint független államot, életünket, bajtársaink és honfitársaink életét téve fel hazánk szabadságára, jólétére és a népek közti felemelkedésére.

Az Ír Köztársaságot megilleti minden ír férfi és nő hűsége, amire ezennel igényt is tartunk. A köztársaság szavatolja a vallási és polgári szabadságjogokat, egyenlő jogot és esélyt biztosít minden polgárának, és kijelenti, hogy eltökélt szándéka az egész nemzet és minden részének boldogulását és sokasodását szolgálni, mivel a nemzet összes fiát egyként szereti, tekintet nélkül a különbségre, amit gonddal nevelt köztünk az idegen kormány, hogy elválassza a kisebbséget a többségtől.

Amíg fegyvereink ki nem vívják a lehetőséget [olyan] állandó nemzeti kormány megalapítására, amely az ír nemzet egészét képviseli, a választójoggal rendelkező polgárok többsége által megválasztva, a köztársaság polgári és hadi ügyeit az ideiglenes kormány fogja intézni; ennek megalakulását ezennel bejelentjük, a nép nevében. Az Ír Köztársaság ügyét a magasságos Úristen oltalma alá helyezzük, az ő áldását kérjük fegyvereinkre, és imádkozunk, hogy senki, aki ezt az ügyet szolgálja, ne alázza meg [azokat] gyávasággal, embertelenséggel, fosztogatással. Ebben az emelkedett órában az ír népnek vitézségével és fegyelmével, gyermekeinek áldozatkészségével, hogy életüket adják a közjóért – ezzel kell bizonyítania, hogy érdemes a magasztos végzetre, melyre hivatott.


Az ideiglenes kormány nevében: Thomas J. Clarke, Sean MacDiarmada, Thomas MacDonagh, P. H. Pearse, Eamonn Ceannt, James Connolly, Joseph Plunkett.Az 1916. április 24-től 29-ig tartó ún. húsvéti felkelést, amely Írország függetlenségét tűzte ki célul, a Patrick Pearse és James Connolly vezette Sinn Féin szervezte. A kiáltvány túlnyomó részét Pearse írta, s mint az ideiglenes kormány elnöke, ő is hirdette ki az Ír Köztársaság megalakulását a felkelés főhadiszállásául szolgáló dublini központi postahivatal épületében.


Pearse-t és Connollyt további tizenkét felkelő vezérrel együtt haditörvényszék elé állították és kivégezték. Pearse-t május harmadikán 3.30-kor lőtték főbe. A vesztőhelyen – bizonyítva, hogy ékesszólását a halál torkában sem vesztette el – a következőket mondta: „Úgy tűnhet, vesztettünk. Pedig nem szenvedtünk vereséget. Ha nem fogunk fegyvert, az lett volna a vereség: harcolni győzelem. Hűek maradtunk a múlthoz és hagyományt teremtettünk a jövő számára... Írországot nem hódíthatjátok meg. Az írek szabadságszeretetét nem olthatjátok ki. Ha a mi tettünk nem volt elegendő a szabadság kivívásához, a gyermekeink fogják kivívni azt még hatalmasabb tettekkel.">>>>facebook logó rubifoto Twitter artList

Az Ír Köztársaság kikiáltása | Dublin, 1916

Írország nemzeti lobogója alá hívja gyermekeit!
szónoklat